รับทำวิจัยราคาถูก

 
รับทำวิจัย
รับทำวิจัยด่วน รับจ้างทำวิจัย รับทำวิจัย ราคาถูก รับทำงานวิจัย รับปรึกษางานวิจัย รับทำงานวิจัย รับสอนทำวิจัย
รับวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติ รับปรึกษา งานวิจัย บริการพิเศษ สำหรับงานด่วน
ติดต่อเรา TEL 082-172-7002 คุณอมร Line
รับทำวิจัย
ต้องการทำวิจัย คลิกทักแชทไลน์ที่นี่ครับ
 

 

 

 

รับทำวิจัย

ตัวอย่างผลงาน งานวิจัย

 
บริษัท เอเอ็ม-วัน จำกัด รับทำวิจัย ทุกประเภท เรามีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี

 

รับทำวิจัยด่วน รับทำวิจัย ราคาถูก รับจ้างทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติ รับปรึกษา งานวิจัย รับทำงานวิจัย เรามีประสบการณ์ในการทำวิจัยมากกว่า 10 ปี บริการพิเศษ สำหรับงานด่วน พร้อมให้คำปรึกษาตลอดการทำ ในราคาที่เป็นกันเอง

 

รับทำวิจัย

รับทำวิจัยด่วน รับจ้างทำวิจัย รับทำวิจัย ราคาถูก รับทำงานวิจัย รับปรึกษางานวิจัย รับทำงานวิจัย รับสอนทำวิจัย
รับวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติ รับปรึกษา งานวิจัย บริการพิเศษ สำหรับงานด่วน พร้อมให้คำปรึกษาตลอดการทำ ในราคาที่เป็นกันเอง

ประสบการณ์ผู้บริหาร
การศึกษา จบการศึกษาสถิติศาสตร์ (วทบ.สถิติ) ปริญญาโท การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (วทม.) มี ประสบการณ์ ในการทำวิจัยมากกว่า 10 ปี
คำกล่าวนำ สถิติไม่ใช่เรื่องยาก แต่ที่ยาก คือคนที่รับทำ หรือ ว่าจ้าง ว่าจะคุยกัน รู้เรื่องหรือเปล่า ปัญหาหลักๆ ของการรับจ้าง ส่วนใหญ่ มีปัญหาที่ คนรับจ้างว่ามีจรรยาบรรณ หรือไม่

จรรยาบรรณนักวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย ในการทำวิจัย คือ การยึดถือปฏิบัติ กล่าวถึงจริยธรรม และ คุณธรรม ที่พึงกระทําอย่างเคร่งครัด ให้แสดงถึงการประกอบอาชีพ ในหลักการของความประพฤติอันเหมาะสม ของนักวิจัย ให้เป็นไปสมเกียรติภูมิของนักวิจัย อย่างสมศักดิ์ศรี และส่งเสริมเกียรติคุณ และ เพื่อรักษาชื่อเสียง ของสาขาวิชาชีพของตน

สำหรับเรา ผลงานการวิจัย หรือ ผลงานการวิเคราะห์ข้อมูลของท่าน จะไม่ถูกเผยแพร่ในที่สาธารณะ หรือนำไปใช้ในงานอื่น
เพื่อรักษาชื่อเสียง และ ให้สมเกียรติภูมิ ของนักวิจัย ตามจรรณยาบรรณของนักวิจัย ในการยึดถือปฏิบัติ


ต้องการทราบรายละเอียดในการ รับทำวิจัย ข้อมูลของบริษัท หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดทำ ทางเรามีข้อมูล ให้ตรวจสอบได้ เพื่อความมั่นใจของลูกค้า สามารขอดูรายละเอียด ต่างๆ ผ่านทาง แอดมิน ได้ที่ช่องทาง QR code LINE ที่ให้ไว้ด้านล่าง ได้เลยนะครับ

เรา รับทำวิจัย รับทำวิจัยด่วน รับจ้างทําวิจัย รับจ้างทําวิจัยด่วน รับทำวิจัยราคาถูก รับปรึกษางานวิจัย

ตัวอย่างผลงาน หัวข้อ รับทำวิจัย ที่ผ่านมา
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ
-- ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวกล้องบรรจุถุง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
-- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
-- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย - สำนักส่งเสริมสุขภาพ
-- ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความพึงพอใจ และความสนใจในการกลับมาใช้บริการของร้านอาหาร และ สถานบันเทิงของประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
-- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทํางาน ของพนักงานเอกชนในเขตพื้นที่อําเภอเมือง
-- ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการให้บริการ พฤติกรรมการใช้บริการ และความตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของนวดแผนไทย
-- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติการคบเพื่อนต่างเพศ ของนิสิตนักศึกษา
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
-- อิทธิพลของการส่งเสริมการขายที่มีต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องมือวัด และ วิเคราะห์ก๊าซ
-- ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ตลาดนัดธนบุรี
-- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์
-- ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณ 96.5% ในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
-- ผลกระทบจากธุรกิจ e-commerce ต่อผู้ประกอบการท้องถิ่น
-- ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของผู้บริโภค ในจังหวัดนครราชสีมา
-- กลยุทธ์การตลาด ที่มีผลต่อการเพิ่มยอดขาย MARKETING
-- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อซ้ำของผู้ใช้บริการ สถานบริการน้ำมัน
-- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของเด็ก วัยก่อนเรียน อายุ 2-5 ปี ในเขตสุขภาพที่ 7 ประเทศไทย
-- รับทำวิจัย บริการพิเศษ สำหรับงานด่วน พร้อมให้คำปรึกษาตลอดการทำ ในราคาที่เป็นกันเอง
-- ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องแกงตำมือ
-- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาซานริโอ
-- ปัจจัยที่มีผลต่อยอดการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
-- ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคใน จังหวัดนนทบุรี
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น
-- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพสมองและการเรียนรู้
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ประดับ
-- ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย
-- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของวัยทารกและวัยเด็ก
-- ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ
-- แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับ พฤติกรรมของผู้บริโภค
-- การเพิ่มประสิทธิผลการทํางานและเพิ่มยอดขายในธุรกิจค้าปลีก
-- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติทางเพศของวัยรุ่น
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ ของประชาชนในจังหวัดพัทลุง
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ ประเทศไทย
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญของ เชื้อจุลินทรีย์

รับทำวิจัยด่วน

รับปรึกษา งานวิจัย รับทำงานวิจัย เรามีประสบการณ์ในการทำวิจัยมากกว่า 10 ปี และ รับทำวิจัยด่วน บริการพิเศษ สำหรับงานด่วน
พร้อมให้คำปรึกษาตลอดการทำ ในราคาที่เป็นกันเอง
ตัวอย่างผลงาน หัวข้อ รับทำวิจัยด่วน ที่ผ่านมา รับทำวิจัย
-- ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเมืองพัทยา
-- กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Toyota (รถเก๋ง) ของประชากรในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษา
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับบ้านที่พักอาศัย
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ด้านวัฒนธรรม
-- ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จต่อการพัฒนาชุมชน
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัย
-- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ระดับปวส.
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เลือกซื้อบ้านจัดสรร
-- รับทำวิจัยด่วน รับทำวิจัย ราคาถูก รับทำงานวิจัย รับปรึกษางานวิจัย
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยว
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจอาหาร
-- ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่
-- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและใช้บริการ
-- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ แอพพลิเคชั่นสั่งและจัดส่งอาหาร ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
-- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ การทำวิจัยจากงานประจำ
-- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากิ๊ฟช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชัน
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อซ้้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารผ่านออนไลน์
-- อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าอาหารคลีน ของผู้บริโภค
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า บนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค
-- ผลกระทบของปัจจัยประชากร ต่อสถาบันครอบครัว
-- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค
-- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของหญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบัติการ. ที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม
-- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศ ชั้น1

รับจ้างทําวิจัย

ตัวอย่างผลงาน หัวข้อ รับจ้างทําวิจัย ที่ผ่านมา รับทำวิจัย
-- ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกแรงของวัยรุ่น ในจังหวัดแพร่
-- ปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดสงขลา
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัททัวร์นำเที่ยว ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่ออุทยาน
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยว ชาวไทยในจังหวัดชลบุรี
-- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกซื้อรถยนต์ญี่ปุ่น
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าของผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก
-- อิทธิพลของวัฒนธรรมกับนวัตกรรมทางการตลาด
-- ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าตามกระแสนิยม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนิสิต ระดับปริญญาตรี
-- ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ ซื้อเครื่องสําอางผ่านเคาน์เตอร์ ห้างสรรพสินค้า ของผู้หญิงวัยทํางาน
-- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เลือกซื้อน้ำหอมแบรนด์นำเข้า จากต่างประเทศ
-- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ ซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ของผู้บริโภคในจังหวัดราชบุรี
-- รับทำวิจัยด่วน รับจ้างทําวิจัย รับปรึกษางานวิจัย รับทำงานวิจัย
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ใช้บริการซุปเปอร์มาร์เก็ตของผู้บริโภค
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของผู้ประกอบการใน จังหวัดอุบลราชธานี.
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ใช้บริการศูนย์การค้า
-- ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า ของผู้บริโภค ทางสื่อสังคมออนไลน์
-- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
-- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ การใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ ของผู้สูงอายุ
-- ปัจจัยที่มี่อิทธิพลต่อการซื้อสินค้า ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้า
-- ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของผู้บริโภค

รับจ้างทําวิจัยด่วน

ตัวอย่างผลงาน หัวข้อ รับจ้างทําวิจัยด่วน ที่ผ่านมา รับทำวิจัย
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักเรื่อง ความงามและพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานของผู้หญิงไทย
-- ความรู้ ทัศนคติของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนา และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลหัวหิน
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษา ต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
-- ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
-- ปัจจัยที่มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของมนุษย์ในแนวทางที่ตนเองได้รับการศึกษา
-- ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกหอพัก ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
--ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ ในชนบทไทย
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพักอาศัย ของผู้บริโภคใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
-- การศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยตลาดบริการ ต่อการเลือกเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดปทุมธานี
-- ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมการเลือกซื้อ อาหารเสริมบำรุงผิวพรรณของบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร.
-- พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดแคปซูล เพื่อบำรุงผิวพรรณของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
-- ความผูกพันต่อองค์กร และการคงอยู่ของบุคลากร
-- ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่อิทธิพล ต่อการยอมรับของผู้ว่าจ้างในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
-- เปรียบเทียบทัศนคติการรู้จัก และการรับรู้ที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า และพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่ม
-- คุณลักษณะและภาพลักษณ์ตราสินค้า ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ชาวต่างชาติที่ใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาว แห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร.
-- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการบริการในโรงแรม โยงการทำเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
-- ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติที่เลือกใช้บริการของโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตอำเภอหัวหิน
ฯลฯ
 

 

ตัวอย่างผลงาน งานวิจัย เพิ่มเติม

 

ลักษณะของการวิจัย
1. การวิจัยเป็นการค้นคว้าที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ และความมี ระบบ
2. การวิจัยเป็นงานที่มีเหตุ ผลและมีเป้าหมาย
3. การวิจัยจะต้องมีเครื่องมือหรือเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่มี ความเที่ยงตรง และเชื่อถือได้
4. การวิจัยจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลใหม่ และ ความรู้ใหม่
5. การวิจัยเป็นการศึกษาค้นคว้าที่มุ่งหาข้อเท็จจริง
6. การวิจัยต้องอาศัยความเพียรพยายาม ความซื่อสัตย์ กล้าหาญ
7. การวิจัยจะต้องมีการบันทึกและเขียนการรายงาน การวิจัย อย่าง ระมัดระวัง

แหล่งที่มา  econ.cmu.ac.th
 
 

รับทำวิจัยราคาถูก

 
การวิจัย รับทำวิจัย

การวิจัย คือ การค้นหาองค์ความรู้ใหม่ หรือพิสูจน์ความรู้เดิม ด้วยกระบวนการคิด แล้วทำอย่างเป็นระบบ
การวิจัย คือ การวิจัยทางสังคมเป็นวิธีการศึกษาวิเคราะห์และกำหนดแนวความคิดเกี่ยวกับชีวิตทางสังคม เพื่อแก้ไข หรือพิสูจน์ความรู้ ไม่ว่าความรู้นั้นจะช่วยสร้างทฤษฏีหรือใช้ในเชิงปฏิบัติ เรารับทำวิจัย รับปรึกษางานวิจัย
 
เป้าหมายของการวิจัย
การวิจัย มีเป้าหมายเพื่อ ค้นหาคำตอบ ที่เป็นความจริง ต้องการผลิตความรู้ใหม่ ที่ถูกต้อง นักวิจัยจำเป็น ต้องหามาตรการ ลดค่าความไม่จริง และหาข้อเท็จจริงออกมาลบล้าง การกระทำดังกล่าว การทำซ้ำๆ จะช่วยให้เข้าใจและหาบทสรุปได้อย่างชัดเจน และเข้าถึงเป้าหมายของการวิจัยได้อย่างแม่นยำ ตามจุดประสงค์
 
การวิจัยทางสังคม รับทำวิจัย รับปรึกษางานวิจัย
การวิจัยทางสังคม การวิจัยทางสังคมเป็นวิธีการศึกษา วิเคราะห์และกำหนดแนวความคิดเกี่ยวกับชีวิตทางสังคม ที่เชื่อถือได้ กระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นปรนัย มีการจดบันทึกรายงาน เพื่อนำไปอธิบาย พิสูจน์ความรู้ใหม่ พิสูจน์เปลี่ยนแปลงหรือสนับสนุนข้อเท็จจริงเก่า โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับ เพื่อตอบประเด็นข้อสงสัย ในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อม ระบุแหล่งอ้างอิง
 
ประโยชน์ ของการทำวิจัย
ผลการวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ประโยชน์ของการทำวิจัย ยกตัวอย่าง เช่น ประโยชน์ในเชิงประยุกต์ใช้ ข้อมูลจากผลงานวิจัย สามารถ นําผลการวิจัยไปใช้ในการ นําไปวางแผนและกําหนด ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทาง และพัฒนาให้ดีขึ้น
 

รับปรึกษางานวิจัย

 
ประสบการณ์ผู้บริหาร
การศึกษา จบการศึกษาสถิติศาสตร์ (วทบ.สถิติ) ปริญญาโท การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (วทม.) มี ประสบการณ์ ในการทำวิจัยมากกว่า 10 ปี
พร้อมให้คำปรึกษา ตลอด ระยะการทำ ในราคาที่เป็นกันเอง รับปรึกษางานวิจัย บริการพิเศษ สำหรับงานด่วน
 
สถิติไม่ใช่เรื่องยาก
รับทำงานวิจัย สถิติไม่ใช่เรื่องยาก แต่ที่ยาก คือคนที่รับทำ หรือ ว่าจ้าง ว่าจะคุยกัน รู้เรื่องหรือเปล่า ปัญหาหลักๆ ของการรับจ้าง ส่วนใหญ่ มีปัญหาที่ คนรับจ้างว่ามีจรรยาบรรณ เพียงพอหรือเปล่า และ ด้านผู้ว่าจ้าง ว่ามีขอบเขตในการว่าจ้าง ชัดเจนแค่ไหน เรารับทำงานวิจัย รับปรึกษางานวิจัย
 

รับทำงานวิจัย ราคาถูก

 


สนใจติดต่อฝ่ายการตลาด
TEL 082-172-7002 คุณอมร

รับทำงานวิจัย ราคาถูก รับปรึกษางานวิจัย หากต้องการทราบรายละเอียด ข้อมูลของบริษัท หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดทำ ทางเรามีข้อมูล ให้ตรวจสอบได้ เพื่อความมั่นใจของลูกค้า สามารขอดูรายละเอียด ต่างๆ ผ่านทาง แอดมิน ได้ที่ช่องทาง QR code LINE ที่ให้ไว้นี้ ได้เลยนะครับ

 

 

Line

รับทำวิจัย
ต้องการทำวิจัย คลิกทักแชทไลน์ที่นี่ครับ
บริษัท เอเอ็ม-วัน จำกัด รับทำวิจัย ทุกประเภท เรามีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี