รับทำวิจัยราคาถูก

 

รับทำวิจัย

รับทำวิจัยด่วน รับทำวิจัย ราคาถูก รับทำงานวิจัย รับปรึกษางานวิจัย รับทำงานวิจัย รับสอนทำวิจัย
รับวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติ รับปรึกษา งานวิจัย

 

 

 

 

รับทำวิจัย

ตัวอย่างผลงาน งานวิจัย

 
บริษัท เอเอ็ม-วัน จำกัด รับทำวิจัย ทุกประเภท เรามีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี

 

รับทำวิจัยด่วน รับทำวิจัย ราคาถูก รับวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติ รับปรึกษา งานวิจัย รับทำงานวิจัย เรามีประสบการณ์ในการทำวิจัยมากกว่า 10 ปี บริการพิเศษ สำหรับงานด่วน พร้อมให้คำปรึกษาตลอดการทำ ในราคาที่เป็นกันเอง

 

รับทำวิจัยราคาถูก ต้องการทราบรายละเอียด ข้อมูลของบริษัท หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดทำ ทางเรามีข้อมูล ให้ตรวจสอบได้
เพื่อความมั่นใจของลูกค้า สามารขอดูรายละเอียด ต่างๆ ผ่านทาง แอดมิน ได้ที่ช่องทาง QR code LINE ที่ให้ไว้ด้านล่าง ได้เลยนะคะ
 

รับทำวิจัยด่วน

รับปรึกษา งานวิจัย รับทำงานวิจัย เรามีประสบการณ์ในการทำวิจัยมากกว่า 10 ปี และ รับทำวิจัยด่วน บริการพิเศษ สำหรับงานด่วน
พร้อมให้คำปรึกษาตลอดการทำ ในราคาที่เป็นกันเอง
ตัวอย่างผลงาน หัวข้อ รับทำวิจัย ที่ผ่านมา
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เลือกซื้อบ้านจัดสรร
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยว
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจอาหาร
-- ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่
-- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและใช้บริการ
-- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ แอพพลิเคชั่นสั่งและจัดส่งอาหาร ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
-- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ การทำวิจัยจากงานประจำ
-- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากิ๊ฟช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชัน
-- รับทำวิจัยด่วน รับทำวิจัย ราคาถูก รับทำงานวิจัย รับปรึกษางานวิจัย
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อซ้้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารผ่านออนไลน์
-- อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าอาหารคลีน ของผู้บริโภค
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า บนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค
-- ผลกระทบของปัจจัยประชากร ต่อสถาบันครอบครัว
-- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค
-- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของหญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบัติการ. ที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม
-- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศ ชั้น1
-- ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ ซื้อเครื่องสําอางผ่านเคาน์เตอร์ ห้างสรรพสินค้า ของผู้หญิงวัยทํางาน
-- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เลือกซื้อน้ำหอมแบรนด์นำเข้า จากต่างประเทศ
-- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ ซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ของผู้บริโภคในจังหวัดราชบุรี
-- รับทำวิจัยด่วน รับปรึกษางานวิจัย รับทำงานวิจัย
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ใช้บริการซุปเปอร์มาร์เก็ตของผู้บริโภค
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของผู้ประกอบการใน จังหวัดอุบลราชธานี.
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ใช้บริการศูนย์การค้า
-- ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า ของผู้บริโภค ทางสื่อสังคมออนไลน์
-- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
-- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ การใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ ของผู้สูงอายุ
-- ปัจจัยที่มี่อิทธิพลต่อการซื้อสินค้า ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้า
-- ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของผู้บริโภค
-- ความรู้ ทัศนคติของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนา และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลหัวหิน
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษา ต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
-- ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
-- ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกหอพัก ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
-- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพักอาศัย ของผู้บริโภคใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
-- การศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยตลาดบริการ ต่อการเลือกเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดปทุมธานี
-- ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมการเลือกซื้อ อาหารเสริมบำรุงผิวพรรณของบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร.
-- พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดแคปซูล เพื่อบำรุงผิวพรรณของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
-- ความผูกพันต่อองค์กร และการคงอยู่ของบุคลากร
-- ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่อิทธิพล ต่อการยอมรับของผู้ว่าจ้างในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
-- เปรียบเทียบทัศนคติการรู้จัก และการรับรู้ที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า และพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่ม
-- คุณลักษณะและภาพลักษณ์ตราสินค้า ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
-- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ชาวต่างชาติที่ใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาว แห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร.
-- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการบริการในโรงแรม โยงการทำเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
-- ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติที่เลือกใช้บริการของโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตอำเภอหัวหิน
ฯลฯ
 

 

ตัวอย่างผลงาน งานวิจัย เพิ่มเติม

 

ลักษณะของการวิจัย
1. การวิจัยเป็นการค้นคว้าที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ และความมี ระบบ
2. การวิจัยเป็นงานที่มีเหตุ ผลและมีเป้าหมาย
3. การวิจัยจะต้องมีเครื่องมือหรือเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่มี ความเที่ยงตรง และเชื่อถือได้
4. การวิจัยจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลใหม่ และ ความรู้ใหม่
5. การวิจัยเป็นการศึกษาค้นคว้าที่มุ่งหาข้อเท็จจริง
6. การวิจัยต้องอาศัยความเพียรพยายาม ความซื่อสัตย์ กล้าหาญ
7. การวิจัยจะต้องมีการบันทึกและเขียนการรายงาน การวิจัย อย่าง ระมัดระวัง

แหล่งที่มา  econ.cmu.ac.th
 
 

รับทำวิจัยราคาถูก

 
การวิจัย
การวิจัย คือ การค้นหาองค์ความรู้ใหม่ หรือพิสูจน์ความรู้เดิม ด้วยกระบวนการคิด แล้วทำอย่างเป็นระบบ
การวิจัย คือ การวิจัยทางสังคมเป็นวิธีการศึกษาวิเคราะห์และกำหนดแนวความคิดเกี่ยวกับชีวิตทางสังคม เพื่อแก้ไข หรือพิสูจน์ความรู้ ไม่ว่าความรู้นั้นจะช่วยสร้างทฤษฏีหรือใช้ในเชิงปฏิบัติ เรารับทำวิจัย รับปรึกษางานวิจัย
 
จรรยาบรรณนักวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย ในการ รับทำวิจัย คือ กล่าวถึงคุณธรรมและจริยธรรม หลักการของความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึง ในการประกอบอาชีพ ของนักวิจัย ให้เป็นไปสมเกียรติภูมิของนักวิจัย ในการยึดถือปฏิบัติ อย่างสมศักดิ์ศรี และ เพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ ของสาขาวิชาชีพของตน
 
เป้าหมายของการวิจัย
การวิจัย มีเป้าหมายเพื่อ ค้นหาคำตอบ ที่เป็นความจริง ต้องการผลิตความรู้ใหม่ ที่ถูกต้อง นักวิจัยจำเป็น ต้องหามาตรการ ลดค่าความไม่จริง และหาข้อเท็จจริงออกมาลบล้าง การกระทำดังกล่าว การทำซ้ำๆ จะช่วยให้เข้าใจและหาบทสรุปได้อย่างชัดเจน และเข้าถึงเป้าหมายของการวิจัยได้อย่างแม่นยำ ตามจุดประสงค์
 
การวิจัยทางสังคม รับทำวิจัย รับปรึกษางานวิจัย
การวิจัยทางสังคม การวิจัยทางสังคมเป็นวิธีการศึกษา วิเคราะห์และกำหนดแนวความคิดเกี่ยวกับชีวิตทางสังคม ที่เชื่อถือได้ กระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นปรนัย มีการจดบันทึกรายงาน เพื่อนำไปอธิบาย พิสูจน์ความรู้ใหม่ พิสูจน์เปลี่ยนแปลงหรือสนับสนุนข้อเท็จจริงเก่า โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับ เพื่อตอบประเด็นข้อสงสัย ในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อม ระบุแหล่งอ้างอิง
 
ประโยชน์ ของการทำวิจัย
ผลการวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ประโยชน์ของการทำวิจัย ยกตัวอย่าง เช่น ประโยชน์ในเชิงประยุกต์ใช้ ข้อมูลจากผลงานวิจัย สามารถ นําผลการวิจัยไปใช้ในการ นําไปวางแผนและกําหนด ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทาง และพัฒนาให้ดีขึ้น
 

รับปรึกษางานวิจัย

 
ประสบการณ์ผู้บริหาร
การศึกษา จบการศึกษาสถิติศาสตร์ (วทบ.สถิติ) ปริญญาโท การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (วทม.) มี ประสบการณ์ ในการทำวิจัยมากกว่า 10 ปี
พร้อมให้คำปรึกษา ตลอด ระยะการทำ ในราคาที่เป็นกันเอง รับปรึกษางานวิจัย บริการพิเศษ สำหรับงานด่วน
 
สถิติไม่ใช่เรื่องยาก
รับทำงานวิจัย สถิติไม่ใช่เรื่องยาก แต่ที่ยาก คือคนที่รับทำ หรือ ว่าจ้าง ว่าจะคุยกัน รู้เรื่องหรือเปล่า ปัญหาหลักๆ ของการรับจ้าง ส่วนใหญ่ มีปัญหาที่ คนรับจ้างว่ามีจรรยาบรรณ เพียงพอหรือเปล่า และ ด้านผู้ว่าจ้าง ว่ามีขอบเขตในการว่าจ้าง ชัดเจนแค่ไหน เรารับทำงานวิจัย รับปรึกษางานวิจัย
 

รับทำงานวิจัย ราคาถูก

 


สนใจติดต่อฝ่ายการตลาด
TEL 098-746-4793 , TEL 097-193-7840 คุณน้อง

รับทำงานวิจัย ราคาถูก รับปรึกษางานวิจัย หากต้องการทราบรายละเอียด ข้อมูลของบริษัท หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดทำ ทางเรามีข้อมูล ให้ตรวจสอบได้ เพื่อความมั่นใจของลูกค้า สามารขอดูรายละเอียด ต่างๆ ผ่านทาง แอดมิน ได้ที่ช่องทาง QR code LINE ที่ให้ไว้นี้ ได้เลยนะคะ

 

 

Line
 
https://line.me/ti/p/zMNxr8Rz-d
หรือ กรอกข้อมูลรายละเอียด เพื่อให้ทางทีมงานติดต่อกลับ
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

 
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
หัวข้อการทำวิจัย
กรุณาใส่ตัวเลข
ลงในช่องว่างadmin